2015 Yılı Mali Destek Programları Bağımsız Değerlendirici İlanı

2015 Yılı Mali Destek Programları Bağımsız Değerlendirici İlanı

T.C.

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI
Genel Sekreterliği

2015 Yılı Mali Destek Programları

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2015 yılı proje teklif çağrısı kapsamında; Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik), Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik) ve Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programını ilan etmiştir. Bu programlar kapsamında sunulacak proje tekliflerinin ilgili mevzuat ve başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Bağımsız Değerlendiriciler, programların konusu ve öncelik alanlarına uygunluğuna göre Bağımsız Değerlendirici Havuzuna kayıtlı adaylar arasından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından seçilecektir.

Kalkınma Ajansları Bağımsız Değerlendirici havuzunda yer almak isteyenlerin öncelikle https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresinden erişebilecekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)’a “Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı” olarak kaydolmaları gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri program önceliği ile ilgili aşağıda belirtilen alanlardan birinden veya bir kaçından toplamda en az beş yıl deneyim sahibi olmaları gerekmektedir.

Kırsalda Ekonomik Kalkınma Programına Yönelik Tecrübe Alanları:

  1. Kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin ve entegrasyonunun sağlanması
  2. Kırsalda üretilen tarım ürünlerinin katma değerlerinin ve ihracata katkılarının artırılması,
  3. Kırsalda tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi

Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programına Yönelik Tecrübe Alanları:

  1. Sağlık turizmi sektöründe hizmet kalitesinin yükseltilmesi, insan kaynaklarının ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
  2. Sağlık turizmi, özellikle medikal ve termal turizm kapsamında ürün ve marka geliştirilmesi, tanıtım ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması
  3. Sağlık turizmine yönelik hasta transfer ve tedavi hizmetlerinin geliştirilmesi,

Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

  • Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje değerlendirmesi
  • Kalkınma Ajansları mali yardım ve uygulama usulü
  • Hibe projesi uygulaması ve yönetimi
  • Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

Bağımsız Değerlendiricilerin, teslim edilen projelerin hazırlık aşamalarında görev almamış ve uygulama aşamalarında görev almayacak olan kişiler olması gerekmektedir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremezler.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirilmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulur, uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı doldurup imzalayacaklardır.

Ayrıca, Bağımsız Değerlendiriciler ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje değerlendirebilecektir.

Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek isteyen adaylar, birden fazla mali destek programına başvurabilirler. Bu durumda görev almak istedikleri her program için ayrı ayrı başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi

Ajans uzmanlarından oluşan bir komisyon marifeti ile adayların sundukları bilgi ve belgeler ışığında adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri tespit edilecek, gerekli görüldüğü takdirde, yüz yüze görüşme veya telefon aracılığıyla mülakat yapılacaktır. Değerlendirme aşamasında adaylardan ilave destekleyici belge sunmaları istenebilir.

Seçilen bağımsız değerlendiricilerden başvuru aşamasında sunmuş oldukları bilgileri doğrulayacak belgelerin asılları (diplomalar, sertifikalar, başvurulan alanla ilgili iş tecrübelerini gösteren belgeler ile benzeri belgeleri) sözleşme öncesinde talep edilecek ve Ajans onaylı fotokopileri dosyalarına eklenecektir. Söz konusu belgelerin taranarak başvuru aşamasında KAYS’a yüklenmesi gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman

Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim bilgisi kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Bağımsız değerlendiriciler çalışmalarını 09.00-18.00 arasında Yeni Yalova Yolu 4.Km BUTTİM Plaza Kat:8 Osmangazi/Bursa adresindeki Ajans binasında gerçekleştirecektir. Ajans tarafından gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı hafta sonları da dâhil olmak üzere gün ve saat olarak değiştirilebilecektir.

Muhtemel Proje Değerlendirme Tarihleri: 08-26 Haziran 2015

Bağımsız Değerlendirici başvuruları 03.03.2015 – 24.04.2015 tarihleri arasında kabul edilecektir. Son başvuru tarih ve saati 24.04.2015 saat 17.00’dır. Son başvuru zamanından sonra yapılan başvurular ile KAYS-PFDY üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje başına brüt 210 TL ücret ödenir. Devlet ve vakıf üniversitelerinde görevli personele üniversite döner sermayesi üzerinden ödeme yapılacaktır. Bağımsız değerlendiricilere ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa mutat ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer Bağımsız Değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

ÜCRETLENDİRME

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ ADAYLARI

DEĞERLENDİRME ÜCRETİ

DİĞER ÜCRETLER

Kamu Personeli Olmayan Bağımsız Değerlendiriciler

Değerlendirilen Proje Başına Brüt Ücret:2015 yılı için brüt 210 TL

Şehir dışından gelenler için, KAYS sisteminde beyan edilen ev adresinden Ajansa bir adet geliş ve yine Ajanstan KAYS sisteminde beyan edilen ev adresine bir adet gidiş için tüm ulaşım giderleri (Bilet/ Biniş kartı/Fiş/Fatura vb. ibraz edilmediği takdirde mutat vasıta rayiç bedeli kadar ödeme yapılır).

Yükseköğretim

Kurumları Öğretim Elemanları

2557 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37’nci maddesi çerçevesinde proje başına brüt ücret: 2015 yılı için brüt 210 TL

Kamu Personeli Olan Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Ücreti Almayan Diğer Bağımsız Değerlendiriciler

Görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları ödenecektir.

Bağımsız Değerlendirici Başvuru Süreci

BEBKA’nın 2015 yılında ilan ettiği Mali Destek Programları’nda görev almak isteyen Bağımsız Değerlendiricilerin; KAYS-PFD sistemi üzerinden ilgili oldukları mali destek programı Bağımsız Değerlendirici İlanına başvurmaları gerekmektedir. KAYS-PFD üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Bağımsız değerlendirici adayları, KAYS-PFD üzerinde yer alan standart değerlendirici bilgi alanlarını detaylı bir şekilde doldurmalı ve mali destek programları öncelikleri ile ilgili tecrübelerini açıklama alanına yazmalıdır.

Daha Fazla Bilgi İçin: e-posta: proje@bebka.org.tr

Tel: (224) 211 13 27