Destek Almaya Hak Kazanan Proje Sahiplerinin Dikkatine

Destek Almaya Hak Kazanan Proje Sahiplerinin Dikkatine

Destek almaya hak kazanan projelerin tam listesi için tıklayınız

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Mali Destek Programları Kapsamında Sözleşme İmzalamaya Hak Kazanan Proje Sahiplerinin Dikkatine!
 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından 24 Aralık 2012 tarihinde teklif çağrısı ilanına çıkılan “Sürdürülebilir Sanayi”, “Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı” ve “Turizm Tanıtım” Mali Destek Programları kapsamında sunulan projelerin değerlendirme süreci tamamlanmış ve başarılı projeler duyurularak bu proje sahipleri ile sözleşme imzalama aşamasına gelinmiştir. Sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahiplerine sözleşmeye davet bildirimleri posta ile ayrıca gönderilecektir. Sözleşmelerin imzalanması, bahsi geçen bildirimin tebliğ tarihi (Bildirim mektubunun başvuru sahibi kuruma posta ile ulaştığı tarih) itibariyle en geç 10 iş günü içerisinde gerçekleşecektir. Bu süre içinde aşağıda talep edilen belgelerin asılları ile birlikte kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre zarfında müracaat etmeyen başvuru sahipleri, Kalkınma Ajansları Proje ve Destekleme Yönetmeliği’nin 24. maddesinin 3. fıkrası gereğince söz konusu destekten feragat etmiş sayılacaktır.

 

Sözleşmeyi imzalamaya gelirken aşağıda belirtilen bütün belgelerin asıl veya noter onaylı suretleri ile birlikte Ajansa müracaat edilmesi gerekmektedir. Belgelerle ilgili açıklamalar ve bu belgeleri bilgisayarınıza indirebilmeniz için gerekli bağlantılara aşağıda yer verilmektedir. Ayrıca sözleşmeyi imzalamadan önce proje uygulama süreci, yararlanıcının yükümlülükleri, ödeme prosedürleri gibi konulara da açıklık getiren sözleşme metnini aşağıdaki bağlantıları tıklayarak bilgisayarınıza indirebilir, sözleşmeyi imzalamadan önce sözleşme metnini okuyabilirsiniz.

 

Sözleşmelerin tamamlanması için verilen sürenin kısıtlı ve destek almaya hak kazanan proje sahibi sayısının fazla olması sebebiyle meydana gelebilecek yoğunluk ve sorunların önüne geçebilmek amacıyla, başvuru sahipleri kendilerine bildirilecek gün ve saatte sözleşme imzalamak üzere Ajansımızın Bursa’daki merkez ofisine davet edileceklerdir. Bu konu ile ilgili her başvuru sahibi ayrı ayrı bilgilendirilecektir.

 

11,12,13 Haziran 2013 tarihlerinde sırasıyla Bilecik, Eskişehir ve Bursa’da tanıtım toplantısı ve proje uygulama dönemi eğitimleri düzenlenecektir. Eğitim yeri ve saatine ilişkin her başvuru sahibi ayrı ayrı bilgilendirilecek olup, söz konusu toplantılarda sözleşme süreci, sözleşme esnasında sunulması gereken belgeler, proje uygulama dönemi süresince proje sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlar konusunda bilgi verilecektir.

 

Ekte sözleşme esnasında sunulması gereken belgelerle ilgili kontrol listesi bulunmakta olup, sözleşme sürecinde sorun yaşanmaması için, sözleşmeye gelmeden önce belgelerinizin kontrol listesinde belirtilen kriterlerle uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

 

1.  Resmi Kayıt/Tescil/Faaliyet Belgesi:
 

-Başvuru sahibi ve varsa ortaklarının resmi kayıt/tescil belgesi ve faal olduklarına dair belge.

Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için hangi kanuna göre kurulduğunu veya faaliyet gösterdiğini belirten ve başvuru sahibi kurum/kuruluşun proje hesabını kendi adına açma, bu hesaptan para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olduğuna dair kurumun en üst yetkili amiri/kurulu tarafından imzalanmış beyanı.

 

-Kâr amacı gütmeyen kooperatiflerin, birliklerin vb. kuruluşların tüzüklerinde/kuruluş sözleşmelerinde üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü referans göstermeleri suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kâr amacı gütmediğini belirten beyanları veya Genel Kurul kararıyla kârın gelecekteki 5 yıl boyunca hissedarlara dağıtılmayacağını taahhüt eden kararları,

 

-Dernekler için Dernekler Müdürlüğünden alınacak Bursa’da kayıtlı ve faal olduğuna dair belge ve tüzükleri veya Bursa’da faal şubesi bulunduğuna dair belge ve tüzükleri,

 

-Vakıflar için Vakıflar Genel/Bölge Müdürlüğü’nden alınacak Bursa'da kayıtlı ve faal olduğuna dair belge ve vakıf senedi veya Bursa da faal şubesi bulunduğuna dair belge ve vakıf senedi.

 

 

2. Yetkilendirme Yazısı/Kararı:

 

-Başvuru Sahibini ve varsa ortaklarını temsile, ilzama, sözleşme ve diğer proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na proje sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına ilişkin kararın alındığı Başvuru Sahibinin ve varsa ortaklarının yetkili karar organının aldığı karar

 

-Kamu kurum/kuruluşları için en üst yetkili amir kararı (Vali, Kaymakam, Bölge Müdürü, İl Müdürü vb.)

 

-Belediyeler için Belediye Meclisi kararı

 

-İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisi kararı

 

-Üniversiteler için Üniversite Yönetim Kurulu kararı (Üniversitenin eş finansman katkısında bulunmadığı projelerde Rektörlük kararı yeterlidir)

 

-Mahalli İdare Birlikleri için Birlik Meclisi Kararı

 

-Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları için Yönetim Kurulu kararı

 

-Kooperatifler için genel kurul kararı

 

-Birlikler için Birlik Yönetim Kurulu Kararı

 

-Enstitüler, fakülteler ve rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri için ilgili birim -Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı

 

-Dernek ve vakıf şubelerinin, program çerçevesinde, proje başvurusunda bulunmaya, ajans tarafından desteklenmesi halinde projeyi uygulamaya ve projeye ilişkin belgeleri imzalamaya yetkili olduğunu gösteren Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı

 

 

3.  İmza Beyanı:

 

Başvuru sahibini ve varsa proje ortak(lar)ını, bu proje için temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge. (Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları için en üst yetkili amir/kurul onaylı tatbiki imza beyanı yeterlidir.)

 

 

 

4.  Teminat:

 

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki bütün başvuru sahipleri (Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları da dahil olmak üzere) sağlanacak destek tutarının %20’sine karşılık gelecek tutar için (istenecek teminat tutarı projenin risk notuna göre ön ödeme öncesinde ajans tarafından arttırılabilir) bankalar veya katılım bankalarından alınmış Turizm Altyapı Mali Destek Programındaki projeler için 21 ay diğer projeler için 15 ay süreli Teminat Mektubu (Alınacak teminat mektubunda aşağıda verilen dosyadaki standart metnin kullanılması gerekmektedir.) veya aynı tutarın Ajansa ait HALKBANK/GAZCILAR ŞUBESİ TR55 0001 2009 2950 0005 0000 29 no’lu hesaba yatırıldığına dair şube onaylı banka dekontu. (Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının da teminat sunmaları gerekmektedir.)

 

 

 

5.  SGK Borcu Yoktur Yazısı:

 

(Kamu kurum ve kuruluşları hariç) Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının sosyal güvenlik katkıları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiklerine dair (borç bulunmadığına veya borçların yapılandırıldığına) son 15 gün içerisinde alınmış resmi yazı veya barkodlu internet çıktısı.Vakıf, kooperatif ve Dernekler için Türkiye genelindeki tüm şubeleri kapsayan sorgulama yapılmalıdır.

 

 

6.  Vergi Borcu Yoktur Yazısı:

 

(Mahalli idareler hariç)Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının ilgili vergi dairesinden alınmış vergi numarasını ve borcu bulunmadığına veya borçların yapılandırıldığına dair son 15 gün içerisinde alınmış resmi yazı veya internet çıktısı. Vakıf, kooperatif ve Dernekler için(Merkez ve tüm yasal şubeleri kapsayan) Türkiye genelinde vergi borcu bulunmadığını gösterecek şekilde düzenlenmelidir.)

 

 

7.  Proje Yeri Mülkiyet Belgesi:

 

Projenin gerçekleştirileceği yerin mülkiyet durumunu gösteren ve mevcutsa taşınmaz üzerinde kurulu tüm hakları da içeren belge: Başvuru sahipleri, projenin uygulanacağı arsa, arazi veya binanın mülkiyetinin ve kullanım hakkının başvuru sahibi ya da proje ortağı kurumlara ait olduğunu gösteren tapu, tahsis belgesi veya kira sözleşmesi gibi belgeleri sözleşme imzalama aşamasında hazır halde yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.( Kira sözleşmelerinin noter aracılığıyla düzenlenmediği durumlarda tapu belgesi ve mülk sahibinin imza beyannamesi de sunulmalıdır.)

 

 

 

8.  ÇED Raporu:

 

(Turizm Tanıtım MDP Projeleri hariç) ÇED Raporu veya ÇED Raporu’na ihtiyaç olmadığını gösteren ilgili kurumdan alınmış yazı.(Proje kapsamında yapılacak olan yatırım konusu ile uyumlu olması ve geçerliliği devam eden bir belge olması gerekmektedir. ÇED raporu alması gereken başvuru sahiplerinin, raporun alınması için gereken sürenin uzunluğunu ve sözleşme imzalamak için kendilerine tanınacak sürede bu belgenin tamamlanması konusunda yaşanabilecek sıkıntıları dikkate alarak, bu konudaki yükümlülüklerini daha önceden araştırmaları tavsiye olunur.)

 

Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış; ÇED Raporu veya ÇED Raporu’na ihtiyaç olmadığını gösteren ilgili kurumdan alınmış yazının aslı veya ilgili kamu kurumu tarafından onaylı sureti sunulmalıdır. Başvuru aşamasında bu belgelerin aslının veya onaylı suretlerinin sunulması durumunda tekrar sunulmalarına gerek yoktur.

 

 

9.  Ruhsat ve İzinler:

 

Başvuru esnasında sunulmadıysa, projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler: Projenin uygulanabilmesi için yukarıda bahsedilen durumlar dışında, yürürlükteki mevzuatlar gereği alınması gereken herhangi izin, ruhsat, yetki belgesi ve lisans gibi belge bulunması durumunda, bu belgelerin sözleşme aşamasında başvuru sahibi kurum tarafından sunulması gerekmektedir.

 

 

10.  Beyanname:

 

Proje sahibi ve ortaklarının destek almasına bir engel bulunmadığına dair beyanname: Beyanname metnine ait bağlantı aşağıda belirtilmiştir. Proje sahibi ve ortakları tarafından imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak sunulması gerekmektedir.

 

 

11.  Mali Kimlik Formu:

 

Yaralanıcılar proje kapsamında yapılacak bütün harcamalarda kullanılmak üzere kendi kurum/işletmeleri adına Bursa’da bulunan Halk Bankası Gazcılar Şubesinde yeni bir hesap açtırarak, hesap ile ilgili bilgileri Mali Kimlik Formuna yazmalı ve şubeye onaylatmalıdır. Söz konusu hesapların Halk Bankası Gazcılar Şubesinde tanımlanmış olması zorunlu olmakla beraber, Eskişehir ve Bilecik’te bulunan proje sahipleri Bursa’ya gelmeden söz konusu hesapları açtırabilmek, formu onaylatabilmek ve her konuda detaylı bilgiyi alabilmek için Halk Bankası Gazcılar Şubesi personeli Başak Ünsal ve Şenay Dinçer ile irtibata geçebilirler. Telefon No: 0224 270 89 11-12

 

 

12.  Kimlik Beyan Formu: 

 

Başvuru sahibinin yasal statüsüne göre Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Kimlik Beyan Formu, Diğer Tüzel Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formu veya Gerçek Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formlarından uygun olan doldurulmalıdır.

 

 

13.  Mali Kontrol Taahhütnamesi:

 

Başvuru sahipleri bu belgeyi ajans internet sitesinden indirip dolduracak ve noter onaylı olarak sözleşme imzalanması aşamasında hazır bulunduracaklardır. (Kamu kurum ve kuruluşlarından noter onayı aranmayacak, kurum yetkilisinin imzası ve kurum mührü yeterli olacaktır.)

 

 

14.  Bütçe Harcama Takvimi:

 

Sözleşmeye davet mektubunun ekinde belirtilen destek tutarına ve bütçeye uygun olacak şekilde, harcama takvimi eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Bütçe kalemleri bazındaki harcamalar proje uygulama süresine ve verilen örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Harcama takvimi, tahmini mahiyette olup gerçek harcama takvimi satın almalar gerçekleştiğinde ortaya çıkacaktır. Ancak bu belgenin gerçekçi hazırlanması, proje süresi içinde hazırlanacak ara raporların ve ödeme tarihlerinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.

 

 

15.  Projeyi yürütecek kişinin (proje koordinatörü) atanmasına dair yazısı:

 

(Aşağıda örnek yazıya ait bağlantı bulunmaktadır.) Mali destek yararlanıcısı ile Ajans arasındaki iletişim proje koordinatörü üzerinden sağlanacak olup, görevlendirilecek kişinin proje kapsamında düzenlenecek eğitim, izleme ziyareti ve diğer görüşmelerde hazır bulunabilecek ve her an ulaşılabilecek bir kişi olması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ekte yer alan proje koordinatörü atama yazısının kurumun en üst yetkili amiri tarafından imzalanması gerekmektedir. Diğer başvuru sahiplerinin projelerinde esas imza yetkilisi dışında bir proje koordinatörünün belirlenmesi durumunda proje koordinatörü atama yazısındaki yetkileri içerecek şekilde noter onaylı bir vekâletname sunulması gerekmektedir.

 

 

Notlar:

 

1) Bilindiği üzere 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde, bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı veya aynı nispette damga vergisine tabi olacağı; 8 inci maddesinde, bu kanunda yazılı resmi dairelerden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında da, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olacağı, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunması Damga Vergisinin noksan ödenmesini gerektirmeyeceği, Damga Vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamı kişiler tarafından ödeneceği, ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumların müteselsilen sorumlu olacağı hükümleri yer almaktadır. 5449 sayılı Kalkınma ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun, 5917 sayılı kanunun 37’nci madde hükmü ile yeniden düzenlenen 26‘ncı maddesi “Ajans; alacaklarının tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kâğıtlar ile ilgili olarak damga vergisi, harç ve fondan; yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaftır.” hükmünün yürürlüğe girdiği 10/07/2009 tarihinden sonra, madde kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemlere ilişkin bu hükümde ön görülen vergi, harç ve fon muafiyetinin uygulanması gerekmektedir.

 

 

Buna göre 2011 yılı Proje Teklif çağrısı  kapsamında, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile proje sahipleri arasında yapılacak olan sözleşmeler için yararlanıcının, projenin toplam bütçesi üzerinden damga vergisini yatırması ve dekontu Ajans’a iletmesi gerekmektedir. Damga vergisinden muafiyeti bulunan kurumların da, muafiyete ilişkin belgeleri Ajans’a ulaştırması gerekmektedir. Söz konusu damga vergisi sözleşme karşılıklı olarak imzalandıktan sonra ödenecek olup, ön ödemenin yapılabilmesi için gereklidir.

 

2)  İstenen belgelerle ilgili olarak net olmadığını düşündüğünüz konularla ilgili Ajans ile irtibata geçebilirsiniz. ( 0224 211 13 27)

 

Sözleşme Sırasında Sunulması Gereken Belgelere ulaşmak için tıklayınız.

Sözleşme metni ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.