ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTILARI ESKİŞEHİR’DE BAŞLADI

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTILARI ESKİŞEHİR’DE BAŞLADI

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen Onuncu Kalkınma Planı çalışmalarına paralel yürütülecek olan yeni Bölge Planı çalışmalarına hızla devam ediyor. 2014-2023 dönemi için yeni Bölge Planı çalışmaları BEBKA’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek ve çalışmalar kamu kesimi ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının azami katılımı ile hazırlanacak.

 

2023 Bölge Planı’nın hazırlık sürecine tüm kesimlerin öneri ve katkılarının alınabilmesi için Özel İhtisas Komisyonları kurulması ve plan kararlarının bu komisyonlar aracılığıyla oluşturulması  hedeflendi. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan Özel İhtisas Komisyonları, il bazlı ve sektörel anlamda altı başlık altında oluşturulmuştur. Eskişehir ili Özel İhtisas Komisyonu toplantılarının ilki 10 Nisan 2013 tarihinde turizm alanında, ikincisi ise 11 Nisan 2013 tarihinde sanayi alanında Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

 

Turizm İhtisas Komisyonu toplantısı Eskişehir’de faaliyet gösteren ilgili kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Eskişehir turizm sektörünün durumu, ulusal strateji belgelerinde yer alan öngörüler ve Eskişehir’de turizm alanında yapılan analiz ve envanter çalışmalarının değerlendirildiği sunumun ardından ilde turizm sektöründe son dönemde kaydedilen ivme ve sektörün geleceği tartışıldı. Toplantıda Frig Vadisi, termal turizm ve somut olmayan kültürel miras konularında durum tespiti ile GZFT analizi yapılmış olup, turizm altyapısı/mekânsal erişilebilirlik/hizmet kalitesi ve tanıtım/pazarlama/kurumlar arası işbirliği eksenlerinde çözüme yönelik stratejiler belirlenmeye çalışılmıştır.

 

Özel sektör, kamu kurumları, üniversite öğretim üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen Sanayi İhtisas Komisyonunda ise Eskişehir ili odaklı olmak üzere TR41 Bölgesinin önümüzdeki 10 yıllık dönemde yaşaması muhtemel temel eğilimler üzerine görüşler belirtildi.  Daha sonra bu temel eğilimler kapsamında il ve bölge özelinde sanayi sektörünün güçlü, zayıf yanları ile fırsat ve tehditler katılımcılar tarafından belirlendi.

 

Toplantının diğer oturumunda bölgede sanayi alanında Eskişehir başta olmak üzere bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda atılması gereken adımlar, stratejiler ve bu stratejilere yönelik hedeflerin belirlendiği geniş kapsamlı bir çalışma ortaya konuldu. Özellikle, sürdürülebilir sanayi analında sanayinin mekânsal gelişimi, mesleki eğitim, erişilebilirlik, lojistik gibi konularda belirlenen stratejiler yanında sektörel gelişmeler, Ar-Ge ve İnovasyon odakları, kümelenme gibi tematik alanlarda öncelik arz eden strateji ve hedefler belirlendi.

 

Mayıs ayı sonuna kadar Bursa Eskişehir ve Bilecik illerinde tamamlanması hedeflenen toplantılarda, ‘Sanayi’, ‘Turizm’, ‘Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık’, ‘Sosyal Yapı’, ‘Çevre, Enerji ve Tabi Kaynaklar’ ile ‘Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik’ gibi sektörlerde 2023 yılı hedefleri tartışılacaktır. Toplantı sonuçlarının 2014-2023 dönemi TR41 Bölge Planının temel amaç, strateji ve hedeflerinin şekillenmesinde büyük katkı sağlayacaktır.