2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

BEBKA, TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 02.05.2012 tarihi itibarıyla toplam 700.000 TL bütçeli “2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı”nı başlatmıştır.
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 30 Kasım 2012 tarihine kadar açık kalacak ve başvurular geldikçe değerlendirilecektir.
Programın Amacı
2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının amacı, TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.
Programın Öncelikleri
2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı aşağıdaki öncelikler kapsamındaki faaliyetlere mali destek sağlayacaktır:
 1. Sağlık/termal, kültür ve kongre turizmi alt sektörlerinde öncelikli olmak üzere turizme yönelik stratejik öneme sahip araştırmalar
 2. İl/Bölge geneli ya da sektör bazlı Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin tespiti ve geliştirilmesine yönelik araştırma ve fizibiliteler
 3. Bölgesel rekabet gücünü artırıcı büyük ölçekli yatırım kararlarına etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak fizibilite çalışmaları
 4. Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri için kritik önem arz eden bölgenin ulaşım ve lojistik stratejisinin belirlenmesi hususunda yapılacak araştırmalar
 5. Başta deprem olmak üzere kentsel risklerin ve etkilerinin tespit edilmesi ile sosyoekonomik ve çevresel zararlarını azaltmaya yönelik yönetim planlarının hazırlanması
Desteklerin Tutarı
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgarî ve azamî tutarlar arasında olacaktır:
· Asgari tutar: 25.000 TL
· Azami tutar: 75.000 TL
Desteklerin Oranı
Bir projenin toplam uygun maliyetinin en az %25’i en fazla ise % 100’ü desteklenecektir.
Projelerde eş finansman zorunluluğu olmamakla birlikte, eş finansman katkısı içeren projeler öncelikli olarak desteklenecektir.
Kimler Başvurabilir?
 1. Yerel Yönetimler
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşlar
 3. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 4. Sivil Toplum Kuruluşları
 5. Organize Sanayi Bölgeleri
 6. Küçük Sanayi Siteleri
 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark ve Teknokentler)
 8. Endüstri Bölgeleri
 9. İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler)
 10. Birlikler ve Kooperatifler
 11. Yukarıda Sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler
Başvuru Süresi
Program 30/11/2012 saat 17:00’ye kadar açıktır.
Doğrudan faaliyet desteği bir teklif çağrısı değildir. Bu nedenle, proje başvuruları teslim alındığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur. Başarılı bulunan projelere sağlanacak toplam mali desteğin program bütçesi olan 700.000 TL’ye ulaşması durumunda başvuruların sona erdiği internet sitesinde duyurulur ve yeni başvuru alınmaz. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son tarihi beklememeleri önerilir.
Destek Süresi
Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında finanse edilen projeler, üç aylık uygulama süresini aşamazlar. Üç aylık uygulama süresi sözleşmenin imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.
Doğrudan Faaliyet Desteği Dokümanları
Programa ait tüm bilgilere ulaşmak ve başvuru formlarını doğru bir şekilde doldurabilmek için Başvuru Rehberini mutlaka okuyunuz, uyarılara dikkat ediniz.
Başvuru Rehberi için tıklayınız…
Başvuru Formu ve ekleri için tıklayınız…