2012 Yılı Teknik Destek Programı

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) faaliyet gösteren uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlarda eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlereyönelik uzman/danışman desteği sağlamak amacıyla “2012 Yılı Teknik Destek Programı” nı başlatmıştır.
Teknik Destek Programı 2012 yılı boyunca açık kalacak ve başvurular Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül- Ekim ve Kasım- Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir.
Aşağıda programa ilişkin özet bilgiler ve ilgili dokümanlar sunulmuştur:
Teknik Destek Dokümanları
Başvuru Rehberi’ni indirmek için tıklayınız…
Başvuru Formu ve Eklerini indirmek için tıklayınız…
Sözleşme dosyalarını indirmek için tıklayınız…(Bilgi amaçlı sunulmuş olup, projenin kazanması halinde sözleşme esnasında doldurulacaktır.)
Başvurular ve Değerlendirme
Başvurular yukarıda belirtilen ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Her dönemi takip eden ayın 15. ile 20. günleri arasında ilgili döneme ait başvuru taleplerinden destek alamaya hak kazananların listesi Ajans internet sitesinde ilan edilecektir.
Destek Tutarı
Teknik Destek Programı kapsamında Başvuru Sahibine doğrudan bir mali destek sağlanmayacaktır. Talep edilen Teknik Destek, Ajans tarafından doğrudan veya hizmet alımı yoluyla sağlanacaktır. Desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda azami destek tutarı 15.000 TL olabilecektir.
Destek Süresi
Azami Teknik Destek süresi 1 aydır.
Uygun Başvuru Sahipleri
Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır;
 1. Yerel Yönetimler,
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 3. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 4. Sivil Toplum Kuruluşları,
 5. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler),
 6. Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler),
 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark ve Teknokentler),
 8. Endüstri Bölgeleri,
 9. İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler),
 10. Birlikler ve Kooperatifler,
 11. Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

(Uygun başvuru sahiplerinin tam listesi için Başvuru Rehberinin “2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” başlığına bakınız.)

Bu programa, gerçek kişiler ile bu listenin ‘k’ bendinde belirtilenler dışındaki kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Başvuru Sahibi veya Ortağı olarak başvuramazlar.

Öncelikler
Aşağıda belirtilen önceliklere uygun projeler desteklenecektir:
Uluslararası pazarlama ve tanıtım, dış ticaret,
Mesleki ve teknik eğitim ve danışmanlık,
Proje yönetimi,
Ar-Ge ve yenilikçilik, verimlilik,
Markalaşma,
Afet ve acil durum yönetimi,
Fizibilite ve stratejik planlama çalışmaları,
Eğitim hizmetlerinin ve kalitesinin artırılması,
Kırsal kalkınmayı destekleme ve geliştirme kapsamında kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına yönelik konular önceliklidir.